Reklamačný poriadok internetového obchodu aclass-studio.store (ďalej len Reklamačný poriadok)

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s ustanovením zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a § 616 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov spoločnosť: A Class Studio, s.r.o., so sídlom: Námestie Mateja Korvína 2, 811 07 Bratislava, IČO: 46465073, DIČ: 2820009214, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 77876/B (ďalej len ako „predávajúci“).
 2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len ako „reklamácia“).
 3. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok vydaných predávajúcim.
 4. Ak je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ, právne vzťahy sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími právnymi predpismi. Ak je jednou zo zmluvných strán podnikateľ, právne vzťahy sa spravujú najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi.
 5. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode: www.aclass-studio.store , ktorého prevádzkovateľom je predávajúci.

II. Záručné podmienky

 1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ Všeobecné obchodné podmienky neurčujú inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. 
 3. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané v rámci výpredaja alebo so zľavnenými cenami.  
 4. Poskytnutá záručná doba sa nevzťahuje na chyby tovarov, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením.
 5. V prípade dodania tovaru v poškodenom obale a v prípade, že Kupujúci zásielku prijme, je Kupujúci povinný pri prevzatí požadovať od kuriéra zapísanie poškodenia do preberacieho protokolu.  Následne je kupujúci povinný fotograficky zaznamenať poškodenie obalu pred rozbalením zásielky. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené prepravcom a pre uplatnenie reklamácie je potrebný uvedený záznam.
 6. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vadu tovaru, na ktorú bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorej musel vedieť s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená.
 7. Ak dôjde k výmene na základe reklamácie, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

III. Reklamácie

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Môže o to žiadať len v prípade, že tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 4. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

IV. Spôsob a miesto vybavenia reklamácie

 1. Kupujúci je povinný reklamovať tovar a zistené vady u predávajúceho bez zbytočného odkladu ihneď po ich zistení.
 2. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe reklamovaného tovaru.
 3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne a je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať.
 4. Pokiaľ si Kupujúci nesplní povinnosti uvedené v bode 4.3., Predávajúci nie je povinný sa jeho reklamáciou zaoberať a skúmať oprávnenosť jeho reklamácie, pokým Kupujúci neodstráni nedostatky svojej reklamácie. Ak Kupujúci odstráni nedostatky svojej reklamácie, od tohto momentu začínajú plynúť lehoty určené na reklamáciu.
 5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v prevádzke Predávajúceho: A Class Studio, s.r.o., Rubínová 22, 83152  Bratislava, alebo odoslaním reklamovaného tovaru prostredníctvom poštovej / kuriérskej služby s dokladom o kúpe na adresu Predajcu. V prípade odosielania tovaru poštovou / kuriérskou službou je potrebné odoslať písomnú reklamáciu e-mailom na eshop@aclass-studio.com , alebo vyplnením online reklamačného protokolu,dostupným na linku www.aclass-studio.store/reklamacny_protokol alebo v odkaze pod článkom 4.
 6. Zasielaný reklamovaný tovar je potrebné zabaliť tak, aby bol chránený pred poškodením počas prepravy.
 7. Pracovník Predávajúceho zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o prijatí reklamácie, jej obsahu a spôsobe jej vybavenia na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v reklamačnom formulári alebo písomne prostredníctvom poštovej služby na adresu uvedenú kupujúcim v reklamačnom formulári. V potvrdení informuje predávajúci kupujúceho aj dĺžke trvania vybavenia reklamácie, potrebných opravách, prípadne o dôvode zamietnutia reklamácie.
 8. Predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 9. Predávajúci informuje kupujúceho o výsledku reklamácie a jej vybavení elektronicky zaslaním na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v reklamačnom formulári alebo písomne na adresu kupujúceho uvedenú v reklamačnom formulári. 

V. Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou Kupujúceho) alebo v prípade dodania tovaru v poškodenom obale.
 2. V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od Zmluvy odstúpiť.
 3. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č.  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy spolu so zakúpeným tovarom boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
 4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 5.3. tohto Reklamačného poriadku je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a pri dodaní nebol chybný.
 5. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 5.3. tohto Reklamačného poriadku je Kupujúci povinný tovar vrátiť buď osobne v prevádzke Predávajúceho: A Class Studio, s.r.o., Rubínová 22, 83152 Bratislava, alebo odoslaním tovaru poštovou alebo kuriérskou službou na adresu prevádzky Predávajúceho.
 6. Zasielaný tovar je potrebné zabaliť tak, aby bol chránený pred poškodením počas prepravy.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti. Predávajúci si v prípade potreby vyhradzuje právo aktualizovať tento reklamačný poriadok, a to najmä s ohľadom na nové legislatívne pravidlá.
 2. Reklamačný formulár je vždy umiestnený na viditeľnom mieste na webovom sídle predávajúceho na tomto linku: www.aclass-studio.store/reklamacny_formular .
 3. Vybavenie reklamácie v záručnej dobe nie je spoplatnené.
 4. Kupujúci má možnosť riešenia alternatívnych sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave, 1.5.2022

Updating…
 • Žiadne produkty v košíku.